Đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động là trách nhiệm và là nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động. Tuy nhiên trong một số trường hợp người sử dụng không thể tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động mà buộc phải tiến hành thủ tục tạm dừng đóng bảo hiểm cho người lao động? Vậy trường hợp nào người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội? Qua bài viết sau đây Mys Law sẽ tiến hành giải đáp như sau:

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014
  • Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017
  • Nghị định 115/2015/NĐ-CP

Các trường hợp tạm dừng đóng BHXH bắt buộc được quy định tại Điều 88 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP, bao gồm:

Tạm dừng đóng BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí, tử tuất

Các trường hợp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

– Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

– Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

Người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp trên được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi có một trong các điều kiện sau:

– Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên;

– Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất:

– Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng.

– Hết thời hạn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội.

– Cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động và người sử dụng lao động đảm bảo đủ các điều kiện trên.

Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tính từ tháng người sử dụng lao động có văn bản đề nghị.

Tạm dừng đóng BHXH bắt buộc với NLĐ đang tham gia BHXH bị tạm giam

Tạm dừng đóng BHXH đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam được thực hiện như sau:

– Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng BHXH;

– Sau thời gian tạm giam, nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định bị oan, sai thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam.

Trường hợp người lao động là cán bộ, công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội.

Các trường hợp khác thì việc đóng bù thông qua người sử dụng lao động trên cơ sở tiền đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đảm bảo;

– Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội;

– Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động là có tội thì không thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm giam.

Tạm dừng đóng BHXH bắt buộc với người đi xuất khẩu lao động

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP, khi tạm thời bị mất việc làm được cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài xác nhận thì thời gian này được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Sau thời gian tạm thời mất việc làm nếu người lao động trở lại làm việc thì tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, không thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị mất việc làm tạm thời.

Trên đây là kiến thức mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] 

Trân trọng!