Trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ (trái phiếu riêng lẻ) là loại chỉ trái phiếu không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng, chỉ được phép chào bán cho những khách hàng đáp ứng đủ điều kiện nhất định. Vậy khi tiến hành đăng ký thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thì phải chuẩn bị hồ sơ gì? Hãy cùng Mys Law tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý:

  • Quyết định 55/QĐ-SGDVN;
  • Thông tư 30/2023/TT-BTC;
  • Luật Chứng khoán 2019;
  • Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

1. Điều kiện đăng ký thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Căn cứ theo Điều 3 Quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định 55/QĐ-SGDVN ngày 10/7/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, công ty chứng khoán đăng ký thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư 30/2023/TT-BTC phải đáp ứng các điều kiện sau:

1.1. Đáp ứng các điều kiện đăng ký thành viên giao dịch

– Công ty chứng khoán là thành viên bù trừ hoặc thành viên lưu ký có hợp đồng ủy thác bù trừ, thanh toán với thành viên bù trừ chung; trường hợp đăng ký trở thành thành viên giao dịch công cụ nợ, công ty chứng khoán là thành viên lưu ký và được cấp phép thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Chứng khoán 2019.

– Đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ và nhân sự theo quy chế của Sở giao dịch chứng khoán.

1.2. Đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ thông tin

– Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;

– Có phương tiện cung cấp thông tin giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phục vụ nhà đầu tư;

– Có trang thông tin điện tử đảm bảo thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế công bố thông tin tại Sở GDCK Việt Nam và công ty con.

1.3. Đáp ứng yêu cầu về quy trình, tài liệu

Có quy trình, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

1.4. Đáp ứng yêu cầu về nhân sự

Có tối thiểu 02 nhân sự công nghệ thông tin có trình độ đại học trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin và đáp ứng các quy định sau:

– Trưởng bộ phận công nghệ thông tin phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

– Nhân viên công nghệ thông tin phải có chứng chỉ chuyên môn phù hợp với từng vị trí công tác sau: quản trị hệ thống mạng, quản trị các hệ điều hành, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin và quản trị cơ sở dữ liệu.

2. Hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Căn cứ theo Điều 4 Quy chế thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ ban hành kèm theo Quyết định 55/QĐ-SGDVN ngày 10/07/2023 của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 55/QĐ-SGDVN năm 2023), hồ sơ đăng ký thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được quy định như sau:

2.1. Trường hợp 1

Đối với công ty chứng khoán không là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, thành viên giao dịch công cụ nợ của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam (gọi tắt là Sở GDCK Việt Nam), hồ sơ đăng ký thành viên bao gồm:

– Tài liệu quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 98 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Trong đó, Giấy đăng ký thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thực hiện theo mẫu Phụ lục 02/QCTVTPRL tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 55/QĐ-SGDVN năm 2023;

– Thuyết minh cơ sở vật chất, nhân sự thực hiện theo mẫu Phụ lục 03/QCTVTPRL tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 55/QĐ-SGDVN năm 2023;

– Các quy trình, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở GDCK Hà Nội theo danh mục Phụ lục 05/QCTVTPRL tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 55/QĐ-SGDVN năm 2023;

– Hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội. Trong đó, Giấy đăng ký kết nối giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thực hiện theo mẫu Phụ lục 04/QCTVTPRL tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 55/QĐ-SGDVN năm 2023.

2.2. Trường hợp 2

Đối với công ty chứng khoán đang là thành viên giao dịch chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, thành viên giao dịch công cụ nợ của Sở GDCK Việt Nam, hồ sơ đăng ký thành viên bao gồm:

(i) Giấy đăng ký thành viên giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo mẫu Phụ lục 02/QCTVTPRL tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 55/QĐ-SGDVN năm 2023;

(ii) Thuyết minh cơ sở vật chất, nhân sự thực hiện theo mẫu Phụ lục 03/QCTVTPRL tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 55/QĐ-SGDVN năm 2023;

(iii) Hồ sơ đăng ký kết nối giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ gồm:

– Giấy đăng ký kết nối giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thực hiện theo mẫu Phụ lục 04/QCTVTPRL tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 55/QĐ-SGDVN năm 2023;

– Thuyết minh hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK Hà Nội theo mẫu quy định tại Phụ lục 02/CNTT ban hành kèm theo Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở GDCK TPHCM, Sở GDCK Hà Nội;

– Các quy trình, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở GDCK Hà Nội theo danh mục Phụ lục 05/QCTVTPRL tại Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 55/QĐ-SGDVN năm 2023.

Trên đây là thông tin được Mys law đề cập tới. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!