Hiện nay, các tranh chấp hành chính có chiều hướng gia tăng và ngày một phức tạp. Việc nắm rõ các quy định về khiếu nại là rất quan trọng để có thể bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình. Vậy nhiều người cùng khiếu nại về một vấn đề thì làm đơn khiếu nại thế nào để được thụ lý giải quyết? Hãy cùng Mys Law tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây. 

Căn cứ pháp lý:

– Luật Khiếu nại 2011;

– Nghị định 124/2020/NĐ-CP.

Nhiều người cùng khiếu nại về một vấn đề thì làm đơn khiếu nại thế nào để được thụ lý giải quyết?

Nhiều người cùng khiếu nại về một vấn đề thì làm đơn khiếu nại thế nào để được thụ lý giải quyết, căn cứ quy định tại khoản 2, điểm b khoản 4 Điều 8 Luật Khiếu nại 2011 như sau:

Điều 8. Hình thức khiếu nại

2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

4. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như sau:

b) Trường hợp nhiều người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại;

Và căn cứ quy định tại Điều 16 Nghị định 124/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 16. Thụ lý giải quyết khiếu nại

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền giải quyết mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần hai phải thụ lý giải quyết. Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung và cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì thụ lý khi trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử người đại diện theo quy định tại Điều 7 của Nghị định này. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại.

Theo quy định trên thì trường hợp nhiều người (tập thể) cùng khiếu nại về một vấn đề thì những người khiếu nại sẽ cùng lập một đơn khiếu nại và tại đơn khiếu nại này sẽ có đầy đủ chữ ký những người đại diện.

Đồng thời, những người này phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại.

Đối với trường hợp những người này không quen biết – không có liên hệ với nhau thì họ có thể tự làm đơn khiếu nại riêng lẻ.

Thành phần hồ sơ giải quyết khiếu nại có bắt buộc phải có đơn khiếu nại không?

Thành phần hồ sơ giải quyết khiếu nại được quy định tại khoản 1 Điều 34 Luật Khiếu nại 2011 như sau:

Điều 34. Hồ sơ giải quyết khiếu nại

1. Việc giải quyết khiếu nại phải được lập thành hồ sơ. Hồ sơ giải quyết khiếu nại bao gồm:

a) Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

b) Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;

c) Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);

d) Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);

đ) Quyết định giải quyết khiếu nại;

e) Các tài liệu khác có liên quan.

2. Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và được lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trường hợp người khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án thì hồ sơ đó phải được chuyển cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.

Theo đó, thành phần hồ sơ giải quyết khiếu nại được quy định như trên và trong đó có đơn khiếu nại.

Hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và được lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trường hợp người khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án thì hồ sơ đó phải được chuyển cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.

Đơn khiếu nại không có chữ ký mà chỉ có điểm chỉ của người khiếu nại thì có được thụ ký giải quyết không?

Theo Điều 11 Luật Khiếu nại 2011 như sau:

Điều 11. Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

Theo đó, đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại thì sẽ không được thụ lý giải quyết.

Như vậy, đơn khiếu nại không có chữ ký mà chỉ có điểm chỉ của người khiếu nại thì vẫn được thụ lý giải quyết theo quy định.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.
Trân trọng!