Ngoài những trường hợp không được uỷ quyền trong lĩnh vực dân sự, hình sự thì lĩnh vực hành chính, kinh tế cũng có những trường hợp không được uỷ quyền. Hãy cùng Mys Law tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Đất đai 2013;
 • Luật Kinh doanh bất động sản 2014;
 • Luật Tố tụng hành chính 2015;
 • Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi, bổ sung 2020;
 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi, bổ sung 2019;
 • Luật Lý lịch tư pháp 2009;
 • Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015;
 • Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi, bổ sung 2017;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Trưng mua trưng dụng tài sản 2008;
 • Khoản 1 Điều 12 Thông tư 48/2018/TT-NHNN.

1. Trong lĩnh vực hành chính:

 • UBND cấp tỉnh, cấp huyện có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không được ủy quyền

Theo Khoản 4 Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“Điều 59. Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

…4. Cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không được ủy quyền.

 • Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản không được ủy quyền

Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản không được ủy quyền ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện theo Khoản 5 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

“Điều 13. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản

…5. Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản.

 • Trong tố tụng hành chính, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba

Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba khi thực hiện thủ tục tố tụng hành chính theo khoản 5 Điều 60 Luật Tố tụng hành chính năm 2015.

“Điều 60. Người đại diện

…5. Người đại diện theo pháp luật trong tố tụng hành chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính của đương sự mà mình là đại diện.

Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng hành chính thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng hành chính của người ủy quyền. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba...”

 • Cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp

Theo Khoản 2 Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015, sửa đổi, bổ sung 2020:

“Điều 11. Văn bản quy định chi tiết

…2. Cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết không được ủy quyền tiếp. Dự thảo văn bản quy định chi tiết phải được chuẩn bị và trình đồng thời với dự án luật, pháp lệnh và phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản hoặc điều, khoản, điểm được quy định chi tiết...”

 • Cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước ở địa phương nhận ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền

Theo Khoản 2 Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi, bổ sung 2019:

Điều 14. Ủy quyền cho cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

3. Cơ quan, tổ chức được ủy quyền phải thực hiện đúng nội dung và chịu trách nhiệm trước cơ quan hành chính nhà nước cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được ủy quyền. Cơ quan, tổ chức nhận ủy quyền không được ủy quyền tiếp cho cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

 • Cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Theo Khoản 2 Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp 2009 quy định:

“Điều 46. Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2

…2. Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho cá nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 45 của Luật này; trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

 • Người bị chất vấn không được ủy quyền cho người khác trả lời thay mình tại kỳ họp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân dân

Theo quy định Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2015 như sau:

Điểm b khoản 3 Điều 15:

Điều 15. Chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội

3. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp Quốc hội được tiến hành theo trình tự sau đây:

 1. b) Người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả lời thay; xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập (nếu có);…”

 Điểm b khoản 2 Điều 26:

“Điều 26. Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội

…2. Hoạt động chất vấn tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội được tiến hành theo trình tự sau đây:

b) Người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả lời thay; xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập (nếu có);…”

 Điểm b khoản 3 Điều 60:

“Điều 60. Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân

…3. Hoạt động chất vấn tại kỳ họp Hội đồng nhân dân được thực hiện theo trình tự sau đây:

b) Người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vào vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả lời thay; xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập (nếu có);…”

 Điểm b khoản 2 Điều 69:

“Điều 69. Chất vấn và xem xét trả lời chất vấn tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân trong thời gian giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân

…2. Hoạt động chất vấn tại phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân được tiến hành theo trình tự sau đây:

b) Người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp, đầy đủ vào vấn đề mà đại biểu Hội đồng nhân dân đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả lời thay; xác định rõ trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục hạn chế, bất cập (nếu có);…”

2. Trong lĩnh vực kinh tế:

 • Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị tổ chức tín dụng là hợp tác xã không được ủy quyền cho những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình

Theo Khoản 5 Điều 81 Luật Tổ chức tín dụng 2015, sửa đổi, bổ sung 2017:

“Điều 81. Hội đồng quản trị

5. Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị không được ủy quyền cho những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

 • Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh không được ủy quyền quyết định trưng mua tài sản

Theo Khoản 3 Điều 14 Luật Trưng mua trưng dụng tài sản 2008:

Điều 14. Thẩm quyền quyết định trưng mua tài sản

3. Người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này không được ủy quyền hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định trưng mua tài sản.

 • Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản

Theo khoản 5 Điều 13 Luật Kinh doanh bất động sản 2014:

“Điều 13. Trách nhiệm của chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản

…5. Không được ủy quyền cho bên tham gia hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh hoặc góp vốn thực hiện ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê mua bất động sản.

 • Gửi tiền tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng

  Khoản 1 Điều 12 Thông tư 48/2018/TT-NHNN quy định về gửi tiết kiệm nêu rõ:

  “Người gửi tiền phải trực tiếp đến địa điểm giao dịch của tổ chức tín dụng và xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền; trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm chung, tất cả người gửi tiền phải trực tiếp xuất trình Giấy tờ xác minh thông tin của mình. Trường hợp gửi tiền gửi tiết kiệm thông qua người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo pháp luật phải xuất trình giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật, Giấy tờ xác minh thông tin của người đại diện theo pháp luật và Giấy tờ xác minh thông tin của người gửi tiền…”

  Theo quy định này, việc gửi tiết kiệm chỉ được thực hiện từ chính người có tiền gửi tiết kiệm hoặc từ người đại diện theo pháp luật của người đó mà không uỷ quyền cho người khác làm thay được.

 • Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật:

Người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

Căn cứ: Khoản 5, Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020:

Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, đối vớidoanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

 

Trên đây là thông tin được Mys law đề cập tới. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!