Việc kê khai và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn là một trong những việc làm mà doanh nghiệp thường xuyên phải thực hiện. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật hiện hành thì không phải mọi doanh nghiệp đều cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Vậy cụ thể trong trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa phát hành hóa đơn có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không? Nếu bạn cũng quan tâm vấn đề này thì mời bạn cùng Mys Law tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 123/2020/NĐ-CP
  • Nghị định 125/2020/NĐ-CP

Doanh nghiệp mới thành lập chưa phát hành hóa đơn có phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không?

Điều 29, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh cần nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

Điều 29. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ

1. Hàng quý, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn được nộp theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh việc sử dụng hóa đơn theo Mẫu số BC26/HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này.

Trường hợp trong kỳ không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không (= 0), không cần gửi bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ. Trường hợp kỳ trước đã sử dụng hết hóa đơn, đã báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn kỳ trước với số tồn bằng không (0), trong kỳ không mua hóa đơn, không sử dụng hóa đơn thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ khi chia, tách, sáp nhập, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu; giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế.

3. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn và bảng kê hóa đơn sử dụng trong kỳ với cơ quan thuế nơi chuyển đi.”

Như vậy, chỉ bắt buộc doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đối với trường hợp doanh nghiệp đã mua hóa đơn của cơ quan thuế, do đó trường hợp doanh nghiệp mới thành lập chưa phát hành hóa đơn thì sẽ không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Điều này cũng đã được Cục thuế Tp.HCM thể hiện tại Công văn 5228/CT-TTHT ngày 4/7/2014 khi hồi đáp cho doanh nghiệp.

Những quy định về lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Theo Quyết định số 1421/QĐ-BTC của Bộ Tài chính được ban hành ngày 15/07/2022 công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Đồng thời, trong quyết định còn có quy định về việc doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Theo đó, báo cáo sử dụng hóa đơn được quy định như sau:

– Đối tượng thực hiện báo cáo: Tổ chức kinh tế, Doanh nghiệp, Hộ, cá nhân kinh doanh.

– Cơ quan nhận báo cáo: Cục Thuế, Chi cục Thuế (Tiếp nhận qua cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế).

 – Tần suất thực hiện báo cáo: Theo quý

Văn bản quy định chế độ báo cáo: Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Quy định về việc phát hành hóa đơn như thế nào?

Có bắt buộc phải thông báo về việc phát hành hóa đơn không?

Trước khi sử dụng biên lai doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế hoặc thực hiện thông báo phát hành theo quy định tại Điều 15, Điều 34 và khoản 1 Điều 36 Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Đối với biên lai do cơ quan thuế đặt in, cơ quan thuế thực hiện thông báo phát hành theo khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 36 Nghị định 123/2020/NĐ-CP .

 Trình tự, thủ tục về chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng biên lai áp dụng theo quy định tại Mục 3 quy định về biên lai giấy theo hình thức đặt in, tự in tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP (Điều 35, Điều 36, Điều 37, Điều 39).

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai đặt in, tự in hoặc biên lai mua của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 29, Điều 38 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Thời gian gửi thông báo phát hành hóa đơn

Đối với việc gửi thông báo lần đầu:

Thông báo phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất hai (02) ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và phải được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn. Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Đối với việc gửi thông báo lần 2 trở đi:

Nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành thì không cần phải gửi kèm hóa đơn mẫu, thời gian gửi thông báo vẫn là 02 ngày trước sử dụng hóa đơn.

Đối với một số trường hợp khác:

  • Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
  • Trường hợp tổ chức có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.

Việc sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Trên đây là kiến thức mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 0969.361.319 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!