1. Ngày Doanh nhân Việt Nam 2023 – “ngày Tết” của giới doanh nhân Việt Nam:

Doanh nhân là những người chủ doanh nghiệp, trực tiếp đóng thuế cho ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước.

Để phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì vào ngày 20/9/2024, Thủ tướng Phan Văn Khải đã ký Quyết định 990/QĐ-TTG chọn ngày 13/10 là “ngày Doanh nhân Việt Nam”.

Sự ra đời của Ngày Doanh nhân Việt Nam đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc thực hiện những đường lối chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh để tôn vinh vai trò đặc biệt của các doanh nhân trong quá trình phát triển đất nước. Ngày này không chỉ là một dịp kỷ niệm mà còn là một nguồn động viên mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nhân, tiếp tục phấn đấu mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình tham gia vào nền kinh tế toàn cầu.

Trong bối cảnh ngày càng sâu rộng của quá trình hội nhập quốc tế, vai trò của doanh nhân ngày càng quan trọng và đòi hỏi sự đảm đương lớn. Ngày Doanh nhân Việt Nam không chỉ là dịp để tôn vinh họ mà còn là cơ hội để những doanh nhân tài năng và có ý thức trách nhiệm thể hiện sự cam kết của họ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

2. Doanh nhân Việt Nam có các tổ chức Hội nào không?

Hiện nay, doanh nhân Việt Nam có các tổ chức Hội như sau:

– Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam

– Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

– Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Cụ thể:

– Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các doanh nhân tư nhân là công dân Việt Nam (trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn,… mà không thuộc các doanh nghiệp nhà nước), tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

(Điều 2 Điều lệ Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 797/QĐ-BNV năm 2013)

– Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nhằm huy động năng lực của cá nhân và tập thể doanh nghiệp vì lợi ích của doanh nghiệp, doanh nhân, cộng đồng và của đất nước Việt Nam.

(Khoản 1 Điều 2 Điều lệ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định 81/QĐ-BNV năm 2013)

– Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các doanh nhân trẻ Việt Nam.

Hội đoàn kết, tập hợp doanh nhân trẻ Việt Nam không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, dân tộc, tôn giáo, cùng phấn đấu cho sự phát triển doanh nghiệp và sự thành đạt của hội viên, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng doanh nhân Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

(Điều 2 Điều lệ Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1354/QĐ-BNV năm 2012)

Hội được quy định trong Nghị định 45/2010/NĐ-CP được hiểu là tổ chức tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam cùng ngành nghề, cùng sở thích, cùng giới, có chung mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, hoạt động thường xuyên, không vụ lợi nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội, hội viên, của cộng đồng;

Đồng thời hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, được tổ chức và hoạt động theo Nghị định 45/2010/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Hội có các tên gọi khác nhau: hội, liên hiệp hội, tổng hội, liên đoàn, hiệp hội, câu lạc bộ có tư cách pháp nhân và các tên gọi khác theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là hội).

(Khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định 45/2010/NĐ-CP)

3. Quy định về tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam 2023:

Cụ thể tại Điều 2 Quyết định 990/QĐ-TTG, việc tổ chức ngày Doanh nhân Việt Nam hàng năm phải thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả, tránh hình thức, bảo đảm các yêu cầu sau đây :

– Giáo dục truyền thống yêu nước, tự cường, chủ động sáng tạo của đội ngũ doanh nhân, động viên phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỷ luật, đạo đức, văn hóa kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh nhân.

– Biểu dương khen thưởng bằng các hình thức thích hợp đối với các doanh nghiệp, doanh nhân kinh doanh giỏi, thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!