Kinh doanh xăng dầu là một trong những hoạt động được nhà nước thúc đẩy sử dụng hóa đơn điện tử từ sớm. Thời điểm xuất hóa đơn điện tử đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu có những quy định như thế nào khi xuất hóa đơn? Hãy cùng Mys Law tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý:

– Nghị định 80/2023/NĐ-CP;

– Luật Quản lý thuế;

– Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

– Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Quy định xuất hoá đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu

Chính phủ ban hành Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.

Tại khoản 9, 14 Điều 1 Nghị định 80/2023/NĐ-CP có bổ sung quy định liên quan đến hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu như sau:

– Sửa đổi, bổ sung khoản 9, khoản 10 Điều 26 Nghị định 83/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 26. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh xăng dầu đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

…9. Trường hợp thương nhân bị chia, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức hoặc không tiếp tục kinh doanh xăng dầu, trừ trường hợp việc thay đổi trên không ảnh hưởng đến điều kiện kinh doanh, thương nhân phải thông báo cho Sở Công Thương để tiến hành thu hồi Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

10. Thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định của Luật quản lý thuế, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và cơ quan thuế.”

– Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 Điều 40 Nghị định 83/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 40. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân

…2. Bộ Tài chính:

… đ) Ban hành các văn bản hướng dẫn về hóa đơn điện tử theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định này phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.”

Theo quy định mới bổ sung này, Bộ Tài chính sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu.

Quy định xuất hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế

Theo quy định tại khoản 1 Điều 90 Luật Quản lý thuế quy định một trong các nguyên tắc lập, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn điện tử để giao cho người mua theo định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật về thuế, pháp luật về kế toán, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đồng thời tại điểm i khoản 4 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định: “i) Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Người bán phải đảm bảo lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu cho khách hàng là cá nhân không kinh doanh, cá nhân kinh doanh và đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.”.

Quy định chuyển tiếp của Nghị định 80/2023/NĐ-CP

(1) Đối với thương nhân đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu được tiếp tục hoạt động theo các quy định về tổng đại lý kinh doanh xăng dầu tại Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP cho đến khi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực.

(2) Trừ trường hợp quy định tại mục (1), các quy định về tổng đại lý tại Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2014/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 80/2023/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 17/11/2023).

Hóa đơn điện tử là gì?

Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, hóa đơn điện tử là hóa đơn có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế được thể hiện ở dạng dữ liệu điện tử do tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập bằng phương tiện điện tử để ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về thuế, bao gồm cả trường hợp hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, trong đó:

– Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử được cơ quan thuế cấp mã trước khi tổ chức, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua.

Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử bao gồm số giao dịch là một dãy số duy nhất do hệ thống của cơ quan thuế tạo ra và một chuỗi ký tự được cơ quan thuế mã hóa dựa trên thông tin của người bán lập trên hóa đơn.

– Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế là hóa đơn điện tử do tổ chức bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gửi cho người mua không có mã của cơ quan thuế.

Trên đây là thông tin mà Mys Law cung cấp. Mọi thắc mắc liên quan đến nội dung bài viết xin vui lòng liên hệ 1900866 637 hoặc email: [email protected] để được giải đáp.

Trân trọng!