Ngày 30/11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP.

Về cơ bản, nội dung của Thông tư 23 kế thừa quy định của các văn bản hiện hành với những thay đổi phù hợp để khắc phục khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thời gian qua.

Ngoài ra, còn bổ sung các nội dung mới được Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2022 giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết.

Các nội dung quy định chi tiết về Luật Sở hữu trí tuệ 2022 bao gồm:

Quy định về các trường hợp hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ do văn bằng bảo hộ được cấp bị coi là vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế và do việc đăng ký nhãn hiệu được thực hiện với dụng ý xấu;

Quy trình xử lý ý kiến phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và việc sử dụng kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.

Một số nội dung khác đáng lưu ý như các quy định làm rõ các trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ cần tiến hành thẩm định lại, quy định về khiếu nại nhằm bảo đảm sự phù hợp với pháp luật hiện hành về khiếu nại…

Thông tư 23/2023/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 30/11/2023